Search by form number, name or subject:

Form Title Purpose
MV-44NCS Solicitud de cambio de nombre ÚNICAMENTE en permisos, licencias de conducir o tarjetas de identificación de no conductor estándares

Solicitar un cambio de nombre únicamente en permisos de aprendiz, licencias de conducir o tarjetas de identificación de no conductor estándares existentes.

MV-44NCU کارڈ پر درج شدہ نام کی تبدیلی کے لیے درخواست ID صرف معیاری پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس یا غیر ڈرائیور

   پر درج شدہ نام کی تبدیلی کے واسطے درخواست دینے کے لیے استعمال کریں۔ IDصرف موجودہ معیاری لرنر پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس یا غیر ڈرائیور

 

MV-44NCY אַפּפּליקאַטיאָן פֿאַר נאָמען טוישן בלויז אויף נאָרמאַל דערלויבעניש, דרייווער ליסענסע אָדער ניט-דרייווער לעגיטימאַציע קאַרד

ניצן צו צולייגן פֿאַר אַ נאָמען טוישן בלויז אויף אַ יגזיסטינג סטאַנדאַרד לערנער דערלויבעניש, דרייווער דערלויבעניש אָדער ניט-שאָפער שייַן

MV-44NYR Certification of Residence

Used with an application for an enhanced driver license (EDL), enhanced learner permit or enhanced non-driver photo ID card (ENDID).

MV-44NYRS Certificación de Residencia

Certificación de Residencia

MV-44P WNIOSEK O POZWOLENIE, PRAWO JAZDY LUB DOKUMENT TOŻSAMOŚCI BEZ PRAWA JAZDY

Użyć przy ubieganiu się o pozwolenie, prawo jazdy lub dokument tożsamości bez prawa jazdy. Użyć również przy odnawianiu prawa jazdy lub dokumentu tożsamości bez prawa jazdy.

MV-44PT Requerimento para licença, carta de condução ou cartão de identificação para não condutores

Utilize para requerer uma licença de aprendizagem, carta de condução ou cartão de identificação para não condutores. Utilize também para renovar a sua carta de condução ou cartão de identificação para não condutores.

MV-44R ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ИИЛИ ПРОЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЕМОПЕКУНОМ

Используйте для подачи заявки на разрешение для учащегося, водительскую лицензию или идентификатор без водителя. Также используйте для обновления лицензии или идентификатора без водителя.

MV-44S Solicitud de licencia de conducir o de no conductor Tarjeta de Identificación

Use para solicitar un permiso de aprendizaje, licencia de conducir o identificación de no conductor. También use para renovar su licencia o identificación de no conductor.

MV-44U کارڈ ID درخواست برائے پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس یا غیر ڈرائیونگ

ID لرنر پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس یا غیر ڈرائیونگ 

ID کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے استعمال کریں۔ نیز اپنے لائسنس یا غیر ڈرائیونگ

کی تجدید کرانے کے لیے استعمال کریں۔

MV-44Y אפליקאציע פאר פערמיט, דרייווער לייסענס אדער נאן דרייווער איי-די קארטל

.נוץ עס זיך צו איינגעבן פאר  א לערנער פערמיט, דרייווער לייסענס אדער נאן דרייווער איי-די קארטל. נוץ עס אויך צו באנייען אייער לייסענס אדער נאן-דרייווער'ס איי-די

MV-45 Statement of Identity by Parent/Guardian

Completed by parent of child under age 21 to provide 4 points of proof of ID for child applying for permit/license, registration/title.  The form MV-45 can also be used to provide 1 proof of residence for a child who applies for an enhanced document.  This form MUST be signed in the presence of a DMV representative.

DO NOT sign this form before bringing it to a DMV Office.  Applicant must also provide birth certificate or other acceptable proof of date of birth. See Identification Requirements.

MV-454 Affirmation for Renewal of Registration for Absentee Owner

This form is to be filed with a registration renewal when the registrant is in the military, cannot be reached to sign the renewal application, and the vehicle is being used by a member of the registrant's family with his or her permission.

MV-456 Certification of Disposition of Vehicle on Behalf of Absentee Owner

Completed by a person who has been given permission to sell a vehicle owned by a member of the armed services. Owner's title or transferable registration is also required to transfer.

MV-45A Statement Of Identity - For Applicants Represented by Government or Government-Approved Facilities

Identity and/or residence affidavit used by an applicant who is mentally or physically challenged when the applicant cannot provide sufficient proof of identity and/or residence and is being represented by a government or government-approved facility.

MV-45AA بيان الهوية و/أو محل الإقامة يكمله ولي الأمر/الوصي

21 يكمله ولي أمر لطفل دون سن 

4 عامًا لتقديم 

MV-45 نقاط لإثبات هوية الطفل الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح/رخصة، تسجيل/سند ملكية. يمكن أيضًا استخدام نموذج

لتقديم إثبات واحد لمحل إقامة الطفل الذي يتقدم بطلب للحصول على وثيقة محسنة. يجب توقيع هذا النموذج في وجود أحد ممثلي إدارة المركبات الآلية.

.لا توقع هذا النموذج قبل إحضاره إلى أحد مكاتب إدارة المركبات الآلية. يجب أيضًا على مقدم الطلب تقديم شهادة ميلاد أو أي إثبات مقبول آخر لتاريخ الميلاد. انظر شروط إثبات الهوية.

MV-45AL Deklaratë identiteti dhe/ose vendbanimi nga prindi/kujdestari

Plotësuar nga prindi i fëmijës nën moshën 21 vjeç, për të siguruar 4 elementet e vërtetimit të identitetit për fëmijën që po aplikon për leje drejtimi/leje drejtimi të kufizuar, regjistrim/vërtetim pronësie.  Formulari MV-45 mund të përdoret edhe për të siguruar 1 vërtetim vendbanimi për një fëmijë që aplikon për një dokument special identifikimi (Enhanced ID).  Ky formular DUHET të nënshkruhet në praninë e një përfaqësuesi të Departamentit të Mjeteve Motorike (DMV).

MOS e nënshkruani këtë formular para se ta sillni atë në një nga zyrat e Departamentit të Mjeteve Motorike.  Aplikanti duhet të dorëzojë edhe certifikatën e lindjes ose vërtetim tjetër të pranueshëm të datës së lindjes. Shihni kërkesat e identifikimit.

MV-45B Statement Of Identity - For Applicants Who Can be Considered a Disenfranchised, Homeless Youth

Identity affidavit used by an applicant who can be considered a disenfranchised, homeless youth, and is being represented by a government or government-approved facility.

MV-45BB মাতা-পিতা/অভিভাবকের পরিচয় এবং/অথবা আবাসন সম্পর্কিত বিবৃতি

21 বছরের কম বয়সী বাচ্চার পিতামাতা দ্বারা পারমিট / লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন / শিরোনামের আইডি প্রমাণের জন্য আবেদন করা হলে 4 পয়েন্ট প্রদান করা হবে।  বসবাসের 1 মাত্র প্রমাণ হিসেবে একটি বাচ্চা যে উন্নত নথিপত্রের জন্য আবেদন করেছে তার জন্য MV-45 ফর্মটি ব্যবহার করা যেতে পারে।  এই ফর্মটি অবশ্যই একটি ডিএমভি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত করা আবশ্যক।

এই ফর্মটি ডিএমভি অফিসে আনার পূর্বে সাক্ষর করা যাবে না।  আবেদনকারীকে জন্ম তারিখের শংসাপত্র বা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য প্রমাণও প্রদান করতে হবে। সনাক্তকরণ এর প্রয়োজনীয়তাগুলি দেখুন।

MV-45CH 家长/监护人身份和/或居留证明

由21岁以下儿童的家长填写,为儿童申请许可证/执照、登记/产权登记提供4个身份证明分数。表格MV-45也可作为儿童申请增强型文件的一项居留证明。此表格必须在DMV代表见证下签署。

请在递交DMV办公室前请勿签署此表格。申请人还须提供出生证明或其他可接受的出生日期证明。请参阅识别要求。

MV-45F Déclaration d’identité et/ou de domicile par le parent/tuteur

Rempli par le parent de l’enfant de moins de 21 ans afin de fournir 4 points de justificatif d’identité pour l’enfant qui dépose la demande de permis d’apprenti conducteur/de conduire, d’immatriculation/de titre de propriété. Le formulaire MV-45 peut également être utilisé pour fournir 1 justificatif de domicile pour un enfant qui dépose une demande de document amélioré.  Ce formulaire DOIT être signé en présence d’un agent du DMV.

NE signez PAS ce formulaire avant de l’apporter à un bureau du DMV. Le demandeur doit également fournir un acte de naissance ou tout autre justificatif valable de date de naissance. Voir « Critères d’identification ».

MV-45FC Deklarasyon Idantite ak/oswa Rezidans Paran/Gadyen

Ranpli pa paran timoun ki poko gen laj 21 ane pou bay 4 prèv pwen ID pou timoun kap aplike pou pèmi/lisans/tit/anrejistreman. Yo ka itilize fòm MV-45 lan tou pou bay 1 prèv rezidans pou yon timoun kap aplike pou yon dokiman amelyore. Fòm sa a DWE siyen an prezans yon reprezantan DMV.

PA siyen fòm sa a anvan ou pote l nan yon Biwo DMV.  Aplikan dwe bay tou batistè oswa lòt prèv akseptab dat nesans. Gade Kondisyon pou Idantifikasyon.

MV-45GR ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Συμπληρώνεται από γονέα παιδιού κάτω των 21 ετών για την παροχή 4 σημείων απόδειξης ταυτότητας για το παιδί που υποβάλλει αίτηση για άδεια εκπαιδευόμενου οδηγού/άδεια οδήγησης, καταχώρησης/απόκτησης.  Το έντυπο MV-45 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή μίας απόδειξης κατοικίας για ένα παιδί που υποβάλλει αίτηση για ενισχυμένο έγγραφο.  Το παρόν έντυπο πρέπει να υπογαφεί παρουσία εκπροσώπου της DMV.

ΜΗΝ υπογράψετε αυτό το έντυπο πριν το προσκομίσετε σε ένα γραφείο DMV.  Ο/Η αιτών/-ούσα πρέπει επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης ή άλλη αποδεκτό αποδεικτικό ημερομηνίας γέννησης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απαιτήσεις ταυτοποίησης».

MV-45I DICHIARAZIONE DI IDENTITÀ E/O RESIDENZA DA PARTE DEL GENITORE/TUTORE LEGALE

Compilato dal genitore del minore di 21 anni per fornire 4 (quattro) prove d'identità per il minore che fa domanda di permesso/patente, registrazione/titolo. Il modulo MV-45 può anche essere utilizzato per fornire 1 (una) prova di residenza per un minore che richiede un enhanced document. Il presente modulo DEVE essere firmato in presenza di un responsabile della motorizzazione civile.

NON firmare questo modulo prima di consegnarlo a un ufficio della motorizzazione. Il richiedente deve anche fornire un certificato di nascita o altra prova valida della data di nascita. Consulta i requisiti di identificazione.

MV-45JA 親/保護者による身分証明カードおよび/または居住証明書

21歳未満のお子様の親が、仮免許/免許証、登記済証/権利書を申請する子供の4点の身分証明書を提供するために記入します。フォームMV-45は、強化ドキュメントを申請する子供の1つの居住証明書を提供するために使用することもできます。このフォームは車両管理局(DMV、Department of Motor Vehicles)担当者の立会いの下で署名しなければなりません。

車両管理局の事務所に提出する前に、このフォームに署名しないでください。申請者は、出生証明書またはその他の生年月日を証明できる証明書も提出する必要があります。ID要件を参照してください。

Pages