Search by form number, name or subject:

Form Title Purpose
MV-82BU بوٹ رجسٹریشن/ ٹائٹل کی درخواست

بوٹ کی رجسٹریشن کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موٹر والے پانی جہاز کی رجسٹریشن کے بارے میں معلومات کے لیے تفریحی نقل و حمل کے صفحہ پر "بوٹس" دیکھیں۔ فارم ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے شناخت کے تقاضے دیکھیں۔ آپ آن لائن بوٹ کی رجسٹریشن کی تجدید کرا سکتے ہیں۔

 

MV-82BY שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע

.באנוצט צו רעגיסטרירן א שיף זעט "שיפן" אויף די רעקריעשענאל טראנספארטעישן בלאט פאר אינפארמאציע וועגן מאטאריזירטע וועסעל רעגיסטראציע. זע אידענטיפיקאציע פאדערונגען פארן דאונלאוד'ן דעם פארם. איר קענט באנייען א שיף רעגיסטראציע אנליין

MV-82CH 车辆登记/产权登记申请表

用于登记车辆、续期车辆登记、修改或申请车辆登记证件复本。请确保下载以下 表 MV-82.1。

您可以在线续期登记或者订购更换登记证件。

MV-82D Application for Duplicate Registration

Apply for a duplicate registration.

MV-82DEAL Vehicle Registration / Title Application for Dealer Sales

Used by dealers to register vehicles, renew vehicle registration, amend or request duplicate vehicle registration. Be sure to review the checklist on Page 2 of the MV-82 or download instruction form MV-82.1 for additional information.

You can renew your registration or order a replacement registration online.

MV-82F Demande d’immatriculation ou de titre de propriété d’un véhicule

À utiliser pour l’immatriculation d’un véhicule, le renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule, pourla modification ou la demande d’un duplicata de l’immatriculation d’un véhicule. Veillez à télécharger la fiche d’instructions MV-82.1, que vous trouverez ci-dessous. Vous pouvez renouveler votre immatriculation ou demander le remplacement d’une immatriculation en ligne. 

MV-82FC Anrejistreman Veyikil/Aplikasyon pou Tit

Sèvi ak li pou anrejistre veyikil, renouvle anrejistreman machin, modifye oswa mande diplikata (doub) anrejistreman veyikil la. Asire w ou telechaje fòm MV-82.1, w ap jwenn anba a.

Ou ka renouvle anrejistreman ou a oswa kòmande yon anrejistreman ranplasman sou entènèt.

MV-82I Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un veicolo

Da utilizzare per registrare, rinnovare la registrazione, modificare o richiedere una copia della registrazione del veicolo. È necessario scaricare il modulo di istruzioni MV-82.1 riportato di seguito. È possibile rinnovare la propria registrazione o richiedere una registrazione sostitutiva online. 

MV-82ITP In-Transit Permit/Title Application

Use to apply for an in-transit permit to transport a vehicle to the location within or outside NYS where it will be registered. See more information on the  In-transit vehicle permit.

MV-82ITPA طلب تصريح عبور/سند ملكية

.يُستخدم لتقديم طلب للحصول على تصريح عبور لنقل مركبة إلى الموقع داخل ولاية نيويورك أو خارجها حيث سيتم تسجيلها. اطلع على مزيد من المعلومات حول تصريح عبور المركبا

MV-82ITPB ইন-ট্রানজিট অনুমতিপত্র / শিরোনাম আবেদনপত্র

ইন-ট্রানজিট অনুমতিপত্রের আবেদন করার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন একটি যানবাহনের জন্য যেটিকে এনওয়াইএস এর মধ্যে অথবা বাইরে কোন একটি স্থানে নিয়ে যেতে হবে যেখানে এটিকে রেজিস্টার করা হবে। ইন-ট্রানজিট গাড়ির অনুমতিপত্রে আরও তথ্য দেখুন

MV-82ITPCH 过境许可产权登记申请表

用于申领在途许可,以便将车辆运至纽约州内或外的注册地点。查看关于车辆在途许可的更多信息。

MV-82ITPF Demande de permis/carte grise pour un véhicule en transit

À utiliser pour demander un permis de transit afin de transporter un véhicule jusqu’à l’endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État de New York, où il sera immatriculé. Voir plus d’informations sur le permis de circulation des véhicules en transit.

MV-82ITPFC Pèmi Transzit / Aplikasyon Papye Machin

Itilize pou aplike pou yon pèmi transpò piblik pou transpòte yon otomobil nan lokalite a oswa deyò Eta Nouyòk kote li pral anrejistre. Wè plis enfòmasyon sou pèmi otomobil Transpò.

MV-82ITPI Richiesta di Permesso/Certificato di Transito

Richiesta di Permesso/Certificato di Transito

MV-82ITPK 수송 허가/제목 신청서

차량을 등록할 뉴욕 시내 또는 시외의 장소로 차량을 수송할 수 있는 수송 허가를 신청할 때 사용합니다. 차량 수송 허가에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.

MV-82ITPP Wniosek o zezwolenie na przewóz / świadectwo własności

Wniosek o zezwolenie na przewóz pojazdu na terenie stanu Nowy Jork lub do miejsca poza stanem Nowy Jork w celu dokonania rejestracji. Zobacz więcej informacji na temat zezwolenia na przewóz pojazdu.

MV-82ITPR ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТРАНЗИТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОгО СРЕДСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТРАНЗИТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОгО СРЕДСТВА

MV-82ITPS Solicitud de título/permiso en tránsito

Úselo para solicitar un permiso en tránsito para transportar un vehículo al lugar en el que será registrado, dentro o fuera del estado de NY. Puede ver más información en el permiso para vehículos en tránsito.

MV-82ITPU ان ٹرانزٹ پرمٹ/ٹائٹل کی درخواست

کے اندر یا اس سے باہر جس مقام پر گاڑی رجسٹرد ہوگی وہاں تک اسے لے جانے کے لیے ان ٹرانزٹ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کے لیے استعمال کریں۔ مزيد معلومات ان ٹرانزٹ گاڑی کے پرمٹ پر دیکھیں۔ NYS

MV-82ITPY אין-טראנזיט פערמיט/טיטל אפליקאציע

.נוצט זיך צו איינגעבן פאר אן אין-טראנזיט פערמיט צו אריבער פירן די וויהיקל צו די לאקאציע אין אדער אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט וואו עס וועט ווערן רעגיסטרירט. זעט מער אינפארמאציע אויף די אין-טראנזיט וויהיקל פערמיט

MV-82K 차량 등록증/소유증 신청서

차량 등록, 차량 등록증 갱신, 중복 차량 등록 수정 또는 요청의 용도로 사용하십시오. 반드시 아래의 양식 Mv-82.1을 다운로드하십시오.

온라인에서 등록증을 갱신하거나 등록증 변경을 신청할 수 있습니다.

MV-82P Wniosek o rejestrację / wydanie świadectwa własności pojazdu

Proszę wykorzystać do rejestracji pojazdu, przedłużenia rejestracji pojazdu, zmiany lub złożenia wniosku o duplikat rejestracji pojazdu. Proszę pobrać formularz instruktażowy MV-82.1, który znajduje się poniżej. Można przedłużyć swoją rejestrację lub zamówić nową rejestrację online. 

MV-82PFR Permanent Fleet Registration Application

Application for owners of fleets of 200 or more vehicles that qualify for the Permanent Fleet Registration Program. Read form MV-20 (Permanent Fleet Registration Program Guide) for more information about the program.

MV-82PSD Political Subdivision (PDF) Vehicle Registration / Title Application

Vehicle Registration / Title Application for Political Subdivision Vehicles. Use to register a vehicle, change a registration, renew a registration, replace lost or damaged items, transfer plates or get a title only. 

Pages