Search by form number, name or subject:

Form Title Purpose
MV-82P Wniosek o rejestrację / wydanie świadectwa własności pojazdu

Proszę wykorzystać do rejestracji pojazdu, przedłużenia rejestracji pojazdu, zmiany lub złożenia wniosku o duplikat rejestracji pojazdu. Proszę pobrać formularz instruktażowy MV-82.1, który znajduje się poniżej. Można przedłużyć swoją rejestrację lub zamówić nową rejestrację online. 

MV-82I Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un veicolo

Da utilizzare per registrare, rinnovare la registrazione, modificare o richiedere una copia della registrazione del veicolo. È necessario scaricare il modulo di istruzioni MV-82.1 riportato di seguito. È possibile rinnovare la propria registrazione o richiedere una registrazione sostitutiva online. 

MV-82F Demande d’immatriculation ou de titre de propriété d’un véhicule

À utiliser pour l’immatriculation d’un véhicule, le renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule, pourla modification ou la demande d’un duplicata de l’immatriculation d’un véhicule. Veillez à télécharger la fiche d’instructions MV-82.1, que vous trouverez ci-dessous. Vous pouvez renouveler votre immatriculation ou demander le remplacement d’une immatriculation en ligne. 

MV-82.1 Instructions for Vehicle Registration/Title Application

Instructions for MV-82, Vehicle Registration/Title Application. See Identification Requirements before downloading the form.