אידיש (Yiddish)

אידיש

:רופט אונז פאר אומזיסטע שפראך הילף סערוויסעס

1-518-486-9786

ניו יארק סטעיט פאליסי שטעלט צו שפראך הילף פאר פובליק סערוויסעס און פראגראמען. אויב איר גלייבט אז איר האט נישט באקומען צופרידנשטעלנדע דאלמעטשינג סערוויסעס, אדער אויב איר זענט אפגעזאגט געווארן א דאקומענט וואס איז אויך דאאיבערגעזעצט, בעט פאר א קלאגע בויגן צו צושטעלן אייער פידבעק. איר קענט ארויסדרוקן די בויגן דורך די אונטערשטע לינק

בויגנס אין אידיש

טיטלבויגנס
וויהיקל רעגיסטראציע/טייטל אפליקאציע PA-7Y (PDF) - שפראך צוטריט קלאגע אנקעטע