אידיש (Yiddish)

אידיש

:רופט אונז פאר אומזיסטע שפראך הילף סערוויסעס

1-518-486-9786

ניו יארק סטעיט פאליסי שטעלט צו שפראך הילף פאר פובליק סערוויסעס און פראגראמען. אויב איר גלייבט אז איר האט נישט באקומען צופרידנשטעלנדע דאלמעטשינג סערוויסעס, אדער אויב איר זענט אפגעזאגט געווארן א דאקומענט וואס איז אויך דאאיבערגעזעצט, בעט פאר א קלאגע בויגן צו צושטעלן אייער פידבעק. איר קענט ארויסדרוקן די בויגן דורך די אונטערשטע לינק

בויגנס אין אידיש

טיטלבויגנס

א באריכט אין פלאץ פון פערזענליכע ערשיינונג

AA-53.2Y (PDF) - אין אידיש
פינאנציעלע אויפדעקונג באריכט פאר צאלונג פלענערAA-FDRY (PDF) - אין אידיש
קאמערציאלע דרייווער ביכל אריינפירCDL-10INTROY (PDF) - אין אידיש

קארטל ID ווי אזוי זיך איינצוגעבן פאר א ניו יארק לערנער פערמיט, דרייווער לייסענס, נאן-דרייווער

ID-44Y (PDF) - אין אידיש
באווייזן פון אידענטיטעט פאר רעגיסטראציע און טיטל ID-82Y (PDF) - אין אידיש
פארלאנג פאר דרייווינג רעקארד אינפארמאציעMV-15CY (PDF) - אין אידיש
אפליקאציע פאר פערמיט, דרייווער לייסענס אדער נאן דרייווער איי-די קארטלMV-44Y (PDF) - אין אידיש
אַפּפּליקאַטיאָן פֿאַר נאָמען טוישן בלויז אויף נאָרמאַל דערלויבעניש, דרייווער ליסענסע אָדער ניט-דרייווער שייַן קאַרדMV-44NCY (PDF) - אין אידיש
אפליקאנטן (CDL) פעדעראלע פארלאנגען פאר קאמערשאל דרייווער לייסענס MV-44.5Y (PDF) - אין אידיש
דערקלערונג פון אידענטיטעט און\אדער וואוינארט דורך עלטערן\גארדיעןMV-45Y (PDF) - אין אידיש

וויהיקל רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע

MV-82Y (PDF) - אין אידיש

 שיף רעגיסטראציע/טיטל אפליקאציע

MV-82BY (PDF) - אין אידיש
אין-טראנזיט פערמיט/טיטל אפליקאציעMV-82ITPY (PDF) - אין אידיש
איינשרייבן/איינגעבן א טיטל פאר א שיף אין ניו יארק סטעיט MV-82.1BY (PDF) - אין אידיש
רעגיסטריר/טיטל א וויהיקל אין ניו יארק סטעיטMV-82.1Y (PDF) - אין אידיש
אדרעס טוישMV-232Y (PDF) - אין אידיש
סערטיפיקאציע פון דרייוון אונטער אויפזיכטMV-262Y (PDF) - אין אידיש
אנליין פערמיט טעסט עלטערן/גארדיאן באשטעטיגונגMV-263Y (PDF) - אין אידיש
אנליין פערמיט טעסט באשטעטיגונג פאר אפליקאנטן פון 18 יאר און עלטערMV-264Y (PDF) - אין אידיש
וויכטיגע אינפארמאציע וועגן לערנער'ס פערמיטסMV-500HY (PDF) - אין אידיש

אפליקאציע פאר לייסענס פלעיטס אדער פארקינג פערמיטס פאר מענטשן מיט שטארקע דיסאביליטיס

MV-664.1Y (PDF) - אין אידיש
אפליקאציע פאר דופליקעיט טיטלMV-902Y (PDF) - אין אידיש
אפידעיוויד באשטעטיגנדיג קיין סאושעל סעקיוריטי נומערNSS-1AY (PDF) - אין אידיש
וויהיקל רעגיסטראציע/טייטל אפליקאציע PA-7Y (PDF) - אין אידיש
וועיווער פון רעכטן פאר פרייע איבערטייטשן סערוויסעס PA-10Y (PDF) - אין אידיש
באשטימט א צייט פאר אייער ראוד טעסט דורך די טעלעפאן אדער אינטערנעטRT-3Y (PDF) - אין אידיש