אידיש (Yiddish)

אידיש

:רופט אונז פאר אומזיסטע שפראך הילף סערוויסעס

1-518-486-9786

ניו יארק סטעיט פאליסי שטעלט צו שפראך הילף פאר פובליק סערוויסעס און פראגראמען. אויב איר גלייבט אז איר האט נישט באקומען צופרידנשטעלנדע דאלמעטשינג סערוויסעס, אדער אויב איר זענט אפגעזאגט געווארן א דאקומענט וואס איז אויך דאאיבערגעזעצט, בעט פאר א קלאגע בויגן צו צושטעלן אייער פידבעק. איר קענט ארויסדרוקן די בויגן דורך די אונטערשטע לינק

בויגנס אין אידיש

טיטלבויגנס
קאמערציאלע דרייווער ביכל אריינפירCDL-10INTROY - אין אידיש
באווייזן פון אידענטיטעט פאר רעגיסטראציע און טיטל ID-82Y - אין אידיש
וויכטיגע אינפארמאציע וועגן לערנער'ס פערמיטסMV-500HY (PDF) - אין אידיש
וויהיקל רעגיסטראציע/טייטל אפליקאציע PA-7Y (PDF) - אין אידיש
וועיווער פון רעכטן פאר פרייע איבערטייטשן סערוויסעס PA-10Y (PDF) - אין אידיש
אנליין פערמיט טעסט עלטערן/גארדיאן באשטעטיגונגMV-263Y (PDF) - אין אידיש
באשטימט א צייט פאר אייער ראוד טעסט דורך די טעלעפאן אדער אינטערנעטRT-3Y (PDF) - אין אידיש