Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)

Tanpri rele nou nan pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.

1-518-486-9786

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou. Ou ka enprime fòm nan depi ou klike sou lyen ki anba la a.

Fòm lang kreyòl ayisyen
FòmTit
Nan kreyòl ayisyen — CDL-10INTROFCManyèl (CDL-10) Yon ti rale Komèsyal chofè
Nan kreyòl ayisyen — ID-44FC

Kijan pou Aplike pou yon Kat ID New York Pèmi moun kap aprann kondwi, Lisans Chofè, Kat idantite Moun ki pa chofè

Nan kreyòl ayisyenID-82FCPrèv idantite pou anrejistreman ak tit
Nan kreyòl ayisyenMV-15CFCDemann pou Enfòmasyon sou Dosye kondwi
Nan kreyòl ayisyenMV-44FCAplikasyon pou Lisans pou Kondi oswa ki pa pou Chofè Kat ID
Nan kreyòl ayisyenMV-45FCDeklarasyon sou Idantite pa Paran / Gadyen
Nan kreyòl ayisyenMV-82FCAnrejistreman Machin / Tit Aplikasyon
Nan kreyòl ayisyenMV-82.1FCEnstriksyon pou Enskripsyon Veyikil / Tit Aplikasyon
Nan kreyòl ayisyenMV-82BFCEnskripsyon bato / Tit Aplikasyon
Nan kreyòl ayisyenMV-82ITPFCIn-Transit Pèmi / Tit Aplikasyon
Nan kreyòl ayisyen — MV-232FCChanjman adrès
Nan kreyòl ayisyenMV-262FCSètifikasyon nan kondwi sou sipèvizyon
Nan kreyòl ayisyen — MV-500HFCEnfòmasyon enpòtan sou Pèmi pou aprann kondwi
Nan kreyòl ayisyen — MV-664.1FCEnstriksyon ak Aplikasyon pou yon pèmi pakin oswa Lisans Plak, pou Moun ki gen gwo andikap
Nan kreyòl ayisyenMV-902FCAplikasyon pou Kopi Sètifika tit
Nan kreyòl ayisyenPA-7FCAksè a sèvis nan lang ou: Fòm pou Pote Plent
Nan kreyòl ayisyen — RT-3FCFason pou Pwograme yon tès pratik sou wout pa telefòn oswa sou entènèt