Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)

Tanpri rele nou nan pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.

1-518-486-9786

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou. Ou ka enprime fòm nan depi ou klike sou lyen ki anba la a.

Fòm lang kreyòl ayisyen
FòmTit
Nan kreyòl ayisyen — AA-53.2FC (PDF)Yon Deklarasyon Nan Plas Konparisyon Pèsonèl
Nan kreyòl ayisyen — AA-FDRFC (PDF)

Rapò sou piblikasyon finansye pou plan pèman yo

Nan kreyòl ayisyen — CDL-10INTROFC (PDF)Manyèl (CDL-10) Yon ti rale Komèsyal chofè
Nan kreyòl ayisyen — ID-44FC (PDF)

Kijan pou Aplike pou yon Kat ID New York Pèmi moun kap aprann kondwi, Lisans Chofè, Kat idantite Moun ki pa chofè

Nan kreyòl ayisyenID-82FC (PDF)Prèv idantite pou anrejistreman ak tit
Nan kreyòl ayisyenMV-15CFC (PDF)Demann pou Enfòmasyon sou Dosye kondwi
Nan kreyòl ayisyenMV-44FC (PDF)Aplikasyon pou Lisans pou Kondi oswa ki pa pou Chofè Kat ID
Nan kreyòl ayisyen — MV-44NCFC (PDF)

Aplikasyon Sèlman pou Chanjman Non sou Pèmi Estanda, Lisans Chofè oswa Kat Idantite ki pa Lisans Chofè.

Nan kreyòl ayisyen — MV-44.5FC (PDF)Kondisyon Federal pou Aplikan Lisans Chofè Komèsyal (CDL) YO
Nan kreyòl ayisyenMV-45FC (PDF)Deklarasyon sou Idantite pa Paran / Gadyen
Nan kreyòl ayisyenMV-82FC (PDF)Anrejistreman Machin / Tit Aplikasyon
Nan kreyòl ayisyen — MV-82.1BFC (PDF)Anrejistreman / Tit Pwopriyete pou yon Bato nan Eta New York
Nan kreyòl ayisyenMV-82.1FC (PDF)Anrejistre/Jwenn Tit Pwopriyete yon Veyikil nan Eta New York
Nan kreyòl ayisyenMV-82BFC (PDF)Enskripsyon bato / Tit Aplikasyon
Nan kreyòl ayisyenMV-82ITPFC (PDF)In-Transit Pèmi / Tit Aplikasyon
Nan kreyòl ayisyen — MV-232FC (PDF)Chanjman adrès
Nan kreyòl ayisyenMV-262FC (PDF)Sètifikasyon nan kondwi sou sipèvizyon
Nan kreyòl ayisyen — MV-263FC (PDF)

Tès pou pèmi anliy pou Paran/Sètifika pou moun ki responsab la

Nan kreyòl ayisyen — MV-264FC (PDF)

Pèmi Apranti sou Entènèt pou Aplikan ki gen 18 tan ak plis yo

Nan kreyòl ayisyen — MV-500HFC (PDF)Enfòmasyon enpòtan sou Pèmi pou aprann kondwi
Nan kreyòl ayisyen — MV-664.1FC (PDF)Enstriksyon ak Aplikasyon pou yon pèmi pakin oswa Lisans Plak, pou Moun ki gen gwo andikap
Nan kreyòl ayisyenMV-902FC (PDF)Aplikasyon pou Kopi Sètifika tit
Nan kreyòl ayisyenPA-7FC (PDF)Aksè a sèvis nan lang ou: Fòm pou Pote Plent
Nan kreyòl ayisyen — PA-10FC (PDF)Renonsyasyon a dwa pou sèvis entèpretasyon gratis
Nan kreyòl ayisyen — RT-3FC (PDF)Fason pou Pwograme yon tès pratik sou wout pa telefòn oswa sou entènèt