Shqip (Albanian)

Na telefononi për shërbime falas të ndihmës gjuhësore:

1-518-486-9786

Politikat e shtetit të Nju Jorkut ofrojnë ndihmë gjuhësore gjatë shërbimeve dhe programeve publike. Nëse mendoni se nuk keni marrë shërbime të përshtatshme përkthimi, ose nëse ju është mohuar një dokument për të cilin ekziston tashmë versioni i përkthyer, kërkoni të plotësoni formularin tonë të ankesës për të dhënë komentet tuaja. Mund ta printoni formularin nga linku i mëposhtëm. 

Formularët në shqip
FormularëtTitulli
Në shqip – AA-53.2AL (PDF)Deklaratë në Mungesë Paraqitjeje
Në shqip – AA-FDRAL (PDF)Raporti i deklarimit të të dhënave financiare për planet e pagesës
Në shqip – CDL-10INTROAL (PDF)Manuali i Drejtuesit të Automjetit Tregtar (CDL-10) - Hyrje
Në shqip – ID-44AL (PDF)

SI TË APLIKONI PËR NJË NGA DOKUMENTET E MËPOSHTME TË SHTETIT TË NJU-JORKUT: Leje praktikanti, Leje drejtimi, Kartë identiteti për jodrejtuesit

Në shqip – ID-82AL (PDF)

Dëshmitë e identitetit për regjistrimin dhe pronësinë

Në shqip – MV-15CAL (PDF)Kërkesë për informacion rreth precedentëve të drejtimit të automjetit
Në shqip – MV-44AL (PDF)Formular aplikimi për leje praktikanti, leje drejtimi ose kartë identiteti për jodrejtuesit
Në shqip – MV-44NCAL (PDF)Formular aplikimi për ndryshimin e emrit VETËM në lejen standarde, lejen e drejtimit të automjetit ose kartën e identitetit për jodrejtuesit
Në shqip – MV-44.5AL (PDF)Kërkesat Federale për Aplikantët për Leje Drejtimi Tregtare (CDL)
Në shqip – MV-45AL (PDF)Deklaratë identiteti dhe/ose vendbanimi nga prindi/kujdestari
Në shqip – MV-82AL (PDF)Aplikim për regjistrimin/titullin e pronësisë së automjetit
Në shqip – MV-82BAL (PDF)Aplikim për regjistrimin/pronësinë e varkës 
Në shqip – MV-82ITPAL (PDF)Aplikim për leje/pronësi automjeti tranzit
Në shqip – MV-82.1AL (PDF)Regjistrimi/marrja e pronësisë së një automjeti në shtetin e Nju Jorkut
Në shqip – MV-82.1BAL (PDF)Regjistrimi/titullin e pronësisë së një varke në shtetin e Nju Jorkut
Në shqip – MV-232AL (PDF)Ndryshimi i adresës
Në shqip – MV-262AL (PDF)Vërtetim për drejtimin e mbikëqyrur të automjetit
Në shqip – MV-263AL (PDF)Vërtetimi nga prindi/kujdestari për provimin në internet për pajisjen me leje drejtimi
Në shqip – MV-264AL (PDF)Vërtetim për provimin online të lejes së drejtimit për aplikantët 18 vjeç e lart
Në shqip – MV-500HAL (PDF)

Informacion i rëndësishëm rreth lejeve të drejtimit të praktikantit

Në shqip – MV-664.1AL (PDF)

Aplikimi për targa ose leje parkimi personat me aftësi të kufizuara të rënda

Në shqip – MV-902AL (PDF)

APLIKIM PËR DUBLIKATË TË TITULLIT TË PRONËSISË

Në shqip – NSS-1AAL (PDF)

Deklaratë që tregon mospasjen e numrit të sigurimeve shoqërore

Në shqip – PA-10AL (PDF)

Heqje Dorë nga e Drejta për Shërbime Interpretimi Falas